1 Nisan 2009 Çarşamba

Atlassian Jira - TortoiseSVN Plugin for Issue Tracking and Easy Linking of Subversion Project with Jira Issue

Atlassian Jira sistemini iş takip sistemi olarak kullanan TortoiseSVN kullanıcılarına yönelik bu plugin iş takip sürecinde yazılımcıya kolaylık sağlaması amacı ile yapıldı. Kendi yazılımı ekibim için yapmıştım ve çok faydalı oldu.

Kısaca şöyle çalışmakta.
Jirada açılmış bir issue için yazılımcı değişiklikler yapıyor olabilir. Bu değişiklikleri bitirip commit ettiğinde gidip jira sayfasından da yaptığı işleri yazması gerekecek. Bunu kolaylaştırmak için commit esnasında jira issue larını getiriyor ve buradan işi kapatıp isterse comment yazabiliyor. Hatta yazılan commenti de alıp svn commenti olarak yapıştırıyor.

Program ve source code u codeproject teki yazımda bulunmaktadır.
Jira_TortoiseSVN_Plugin.aspx

31 Mart 2009 Salı

Subversion (SVN) Post Commit hooks and Shadow Copy

ASP, PHP gibi scripting dillerinde program yazan yazılım ekipleri subversion sistemini versiyon kontrol amaçlı kullanmak isterse, server tarafında kullandıkları repository nin bir shadow copy sini yaratmaları gerekmektedir. Svn repository sini IIS - Apache server lara web root olarak gösteremiyoruz çünkü svn özel bir formatta dosyaları tutuyor.

Bunun için svn sistemini yazanlar, bazı eventlara çalıştırılabilir scriptler bağlayabilmemize olanak vermişler. Bunlardan biride post-commit eventıdır.

Bizim problemimizde post-commit olduğu esnada shadow copy yapmak istediğimiz folder a yaptığımız değişikliklerin aktarılmasını ve bunu aynı anda test sayfalarında görebilmeyi istiyoruz.
Bunu yapabilmek için öncelikle post-commit için bir script yazmalıyız. Bu scripti herhangi bir dilde yazabiliriz fakat windows ortamında 2 seçeneğimiz var. Ya "exe" yada "bat" yapabiliriz. "bat" dosyası yapar isek, içine yazacağımız komut ile bir başka "perl" veya "pyhton" scriptini çalıştırabiliriz.

Asıl sorun hangi repositorynin shadow copy sinin yapıldığını, hangilerinde bu özellik olmadığını görmekte, çünkü ilerki zamanlarda hangi repository e hangi ayarı yaptığımızı unutabiliriz.
Bu dertlerden dolayı bende ufak bir C#.net uygulaması yaptım ve şu an kendi ekibimizde kullanıyoruz.

Uygulama ile ilgili bilgiler codeproject teki yazımda bulunmaktadır.
SVN_Post-Commit_Organizer

18 Mart 2009 Çarşamba

Impersination

You can use this class in using statement
For example

using (Impersonation imp = new Impersonation(_username, _server.Name, _password))
{

}using System;
using System.ComponentModel;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Principal;

namespace SQLDBRestore
{
public enum LogonType : int
{
/// <summary>
/// This logon type is intended for users who will be interactively using the computer, such as a user being logged on
/// by a terminal server, remote shell, or similar process.
/// This logon type has the additional expense of caching logon information for disconnected operations;
/// therefore, it is inappropriate for some client/server applications,
/// such as a mail server.
/// </summary>
Interactive = 2,

/// <summary>
/// This logon type is intended for high performance servers to authenticate plaintext passwords.
/// The LogonUser function does not cache credentials for this logon type.
/// </summary>
Network = 3,

/// <summary>
/// This logon type is intended for batch servers, where processes may be executing on behalf of a user without
/// their direct intervention. This type is also for higher performance servers that process many plaintext
/// authentication attempts at a time, such as mail or Web servers.
/// The LogonUser function does not cache credentials for this logon type.
/// </summary>
Batch = 4,

/// <summary>
/// Indicates a service-type logon. The account provided must have the service privilege enabled.
/// </summary>
Service = 5,

/// <summary>
/// This logon type is for GINA DLLs that log on users who will be interactively using the computer.
/// This logon type can generate a unique audit record that shows when the workstation was unlocked.
/// </summary>
Unlock = 7,

/// <summary>
/// This logon type preserves the name and password in the authentication package, which allows the server to make
/// connections to other network servers while impersonating the client. A server can accept plaintext credentials
/// from a client, call LogonUser, verify that the user can access the system across the network, and still
/// communicate with other servers.
/// NOTE: Windows NT: This value is not supported.
/// </summary>
NetworkCleartText = 8,

/// <summary>
/// This logon type allows the caller to clone its current token and specify new credentials for outbound connections.
/// The new logon session has the same local identifier but uses different credentials for other network connections.
/// NOTE: This logon type is supported only by the LOGON32_PROVIDER_WINNT50 logon provider.
/// NOTE: Windows NT: This value is not supported.
/// </summary>
NewCredentials = 9,
}

public enum LogonProvider : int
{
/// <summary>
/// Use the standard logon provider for the system.
/// The default security provider is negotiate, unless you pass NULL for the domain name and the user name
/// is not in UPN format. In this case, the default provider is NTLM.
/// NOTE: Windows 2000/NT: The default security provider is NTLM.
/// </summary>
Default = 0,
NTLM=3
}

public class Impersonation : IDisposable
{
#region Dll Imports
/// <summary>
/// Closes an open object handle.
/// </summary>
/// <param name="hObject">A handle to an open object.</param>
/// <returns><c>True</c> when succeeded; otherwise <c>false</c>.</returns>
[DllImport("kernel32.dll")]
private static extern Boolean CloseHandle(IntPtr hObject);

/// <summary>
/// Attempts to log a user on to the local computer.
/// </summary>
/// <param name="username">This is the name of the user account to log on to.
/// If you use the user principal name (UPN) format, user@DNSdomainname, the
/// domain parameter must be <c>null</c>.</param>
/// <param name="domain">Specifies the name of the domain or server whose
/// account database contains the lpszUsername account. If this parameter
/// is <c>null</c>, the user name must be specified in UPN format. If this
/// parameter is ".", the function validates the account by using only the
/// local account database.</param>
/// <param name="password">The password</param>
/// <param name="logonType">The logon type</param>
/// <param name="logonProvider">The logon provides</param>
/// <param name="userToken">The out parameter that will contain the user
/// token when method succeeds.</param>
/// <returns><c>True</c> when succeeded; otherwise <c>false</c>.</returns>
[DllImport("advapi32.dll", CharSet=CharSet.Auto, SetLastError=true)]
private static extern bool LogonUser( string username, string domain,
string password, LogonType logonType,
LogonProvider logonProvider,
out IntPtr userToken );

/// <summary>
/// Creates a new access token that duplicates one already in existence.
/// </summary>
/// <param name="token">Handle to an access token.</param>
/// <param name="impersonationLevel">The impersonation level.</param>
/// <param name="duplication">Reference to the token to duplicate.</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("advapi32.dll", CharSet=CharSet.Auto, SetLastError=true)]
private static extern bool DuplicateToken( IntPtr token, int impersonationLevel,
ref IntPtr duplication );

/// <summary>
/// The ImpersonateLoggedOnUser function lets the calling thread impersonate the
/// security context of a logged-on user. The user is represented by a token handle.
/// </summary>
/// <param name="userToken">Handle to a primary or impersonation access token that represents a logged-on user.</param>
/// <returns>If the function succeeds, the return value is nonzero.</returns>
[DllImport("advapi32.dll", SetLastError=true)]
static extern bool ImpersonateLoggedOnUser( IntPtr userToken );
#endregion

#region Private members
/// <summary>
/// <c>true</c> if disposed; otherwise, <c>false</c>.
/// </summary>
private bool _disposed;

/// <summary>
/// Holds the created impersonation context and will be used
/// for reverting to previous user.
/// </summary>
private WindowsImpersonationContext _impersonationContext;
#endregion

#region Ctor & Dtor
/// <summary>
/// Initializes a new instance of the <see cref="Impersonation"/> class and
/// impersonates with the specified credentials.
/// </summary>
/// <param name="username">his is the name of the user account to log on
/// to. If you use the user principal name (UPN) format,
/// user@DNS_domain_name, the lpszDomain parameter must be <c>null</c>.</param>
/// <param name="domain">The name of the domain or server whose account
/// database contains the lpszUsername account. If this parameter is
/// <c>null</c>, the user name must be specified in UPN format. If this
/// parameter is ".", the function validates the account by using only the
/// local account database.</param>
/// <param name="password">The plaintext password for the user account.</param>
public Impersonation( String username, String domain, String password )
{
IntPtr userToken = IntPtr.Zero;
IntPtr userTokenDuplication = IntPtr.Zero;

// Logon with user and get token.
bool loggedOn = LogonUser( username, domain, password,
LogonType.NewCredentials, LogonProvider.NTLM,
out userToken );

if( loggedOn )
{
try
{
// Create a duplication of the usertoken, this is a solution
// for the known bug that is published under KB article Q319615.
if( DuplicateToken( userToken, 2, ref userTokenDuplication ) )
{
// Create windows identity from the token and impersonate the user.
WindowsIdentity identity = new WindowsIdentity( userTokenDuplication );
_impersonationContext = identity.Impersonate();
}
else
{
// Token duplication failed!
// Use the default ctor overload
// that will use Mashal.GetLastWin32Error();
// to create the exceptions details.
throw new Win32Exception();
}
}
finally
{
// Close usertoken handle duplication when created.
if( !userTokenDuplication.Equals( IntPtr.Zero ) )
{
// Closes the handle of the user.
CloseHandle( userTokenDuplication );
userTokenDuplication = IntPtr.Zero;
}

// Close usertoken handle when created.
if( !userToken.Equals( IntPtr.Zero ) )
{
// Closes the handle of the user.
CloseHandle( userToken );
userToken = IntPtr.Zero;
}
}
}
else
{
// Logon failed!
// Use the default ctor overload that
// will use Mashal.GetLastWin32Error();
// to create the exceptions details.
throw new Win32Exception();
}
}

/// <summary>
/// Releases unmanaged resources and performs other cleanup operations before the
/// <see cref="Born2Code.Net.Impersonation"/> is reclaimed by garbage collection.
/// </summary>
~Impersonation()
{
Dispose( false );
}
#endregion

#region Public methods
/// <summary>
/// Reverts to the previous user.
/// </summary>
public void Revert()
{
if( _impersonationContext != null )
{
// Revert to previour user.
_impersonationContext.Undo();
_impersonationContext = null;
}
}
#endregion

#region IDisposable implementation.
/// <summary>
/// Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or
/// resetting unmanaged resources and will revent to the previous user when
/// the impersonation still exists.
/// </summary>
public void Dispose()
{
Dispose( true );
GC.SuppressFinalize(this);
}

/// <summary>
/// Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or
/// resetting unmanaged resources and will revent to the previous user when
/// the impersonation still exists.
/// </summary>
/// <param name="disposing">Specify <c>true</c> when calling the method directly
/// or indirectly by a user's code; Otherwise <c>false</c>.
protected virtual void Dispose( bool disposing )
{
if( !_disposed )
{
Revert();

_disposed = true;
}
}
#endregion
}
}